Works

Sports Graphic Number


Miho Takagi
Haruka Miyashita
Hinata Miyazawa
Takuma Asano
 
Haruka Ueda
Hirofumi Yoshitake
Yui Kamiji
Hazuma Hattori & Keisuke Nakatani

Takuma Asano
Hikaru Naomoto
Keisuke Ushiro
  Mayu Hamada